Leverings- en betalingsvoorwaarden

Hobrand BV
Duwijckstraat 17
2500 Lier
België
Ondernemingsnummer: 0544 658 859
BTW nummer: BE 0544.658.859
RPR Antwerpen, afdeling Mechelen

 1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen, en die prevaleren op de gebeurlijke eigen aankoopvoorwaarden van de klant.
 2. Alle offertes zijn vrijblijvend. Taksen zijn niet in de prijs inbegrepen. Al de gegeven prijzen zijn steeds gebaseerd op de lonen, sociale lasten en materiaalprijzen, zoals ze van kracht zijn op de dag van de offerte. Officiële prijswijzigingen, zoals voorzien door wettelijke beschikkingen, brengen automatisch overeenstemmende wijzigingen van de in het contract vastgestelde prijzen mee. Deze evenredige verhoging kan ook van toepassing zijn op een gedeelte van de bestelling of opdracht.
 3. Het vervoer of de verzending van onze goederen via om het even welk vervoermiddel, wordt gedaan op risico van de bestemmeling, zelfs wanneer dit franco geschiedt.
 4. Wanneer wij als tussenpersoon fungeren, beperkt de waarborg op de door ons geleverde goederen zich tot deze ons toegekend door de leverancier of fabrikant.
 5. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op het adres vermeld op de factuur, tenzij anders bedongen wordt in tussen partijen bindende stukken of een vervaldatum vermeld werd op de factuur.
 6. Alle goederen welke niet volledig betaald zijn, blijven in hun totaliteit onze volledige eigendom bij afwijking van art. 1583 van het Burgerlijk Wetboek, eventueel betaalde voorschotten dienen als vergoeding voor kosten en winstderving.
 7. Niet-tijdige betaling geeft ons het recht verdere leveringen of diensten te staken, teneinde de tegoeden niet verder te laten oplopen en dit zonder aanmaning van onzentwege.
 8. Het leveren van goederen of van prestaties op een latere dan de voorziene datum voor levering of prestatie kan, wanneer dit niet te wijten is aan kwade trouwe of een grove fout van de leverancier, nooit een reden tot afbestelling of verbreking van de overeenkomst inhouden, noch het recht geven op enige schadevergoeding.
 9. Bij verzuim van contante betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag zal, zonder enige ingebrekestelling van rechtswege op het factuurbedrag een conventionele intrest verschuldigd zijn van 12% per jaar, te rekenen vanaf de dag der afgifte van de factuur of vanaf de voorziene vervaldag. Elke begonnen maand zal als volledige maand aangerekend worden.
 10. Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten titel van forfaitair en onherroepelijk beding, verhoogd worden met 10% met een minimum van 125 EUR, als schadeloosstelling voor de inningskosten van de schuldvorderingen (zoals personeels- en administratiekosten, beheer en opvolging van het dossier, invloeden op het financieel beheer, enz.), dit bij toepassing van ar. 1147 B.W. en 1152 B.W. Deze vergoeding is verschuldigd naast verwijlintresten, de invorderbare procedurekosten en de eventuele vergoeding voor materiële schade en winstderving. Partijen gaan er derhalve uitdrukkelijk over akkoord dat deze vergoeding forfaitair is en dat deze afwijking van art. 1231 B.W. niet kan gewijzigd worden, zelfs wanneer de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn.
 11. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun oplossing. Eventuele kosten ervan vallen ten laste van de koper of opdrachtgever.
 12. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de algemene voorwaarden. De kosten bij acceptatie van wissels vallen ten laste van de koper of opdrachtgever.
 13. De niet-betaling op haar vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere. Zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 14. Klachten in verband met de levering van goederen en diensten of uitvoering van werken moeten geschieden bij aflevering en bevestigd worden per gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen na de leverings- of uitvoeringsdatum. Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet op.
 15. Opmerkingen en restricties in verband met de factuur en/of daarop vermelde algemene voorwaarden dienen per gemotiveerd aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum aan ons overgemaakt te worden in verband met de geschillenregeling bedraagt deze termijn 30 dagen.
 16. Alle betwistingen met betrekking tot het bestaan, de interpretatie en uitvoering van de algemene voorwaarden zijn onderhevig onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de zetel van de verkoper is gelegen.